Εφαρμογές Ψηφιοποίησης - Locate ITS Εφαρμογές ψηφιοποίησης

Εφαρμογές Ψηφιοποίησης

Υπηρεσίες

Ενδεικτικές εφαρμογές ψηφιοποίησης

Οι εφαρμογές ψηφιοποίησης έχουν ως στόχο την μείωση των λειτουργικών εξόδων και την μετάβαση σε ένα σύγχρονο paperless περιβάλλον εργασίες. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές εφαρμογές ψηφιοποίησης.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την αυτοματοποίηση της διαχείρισης των επιταγών.
Η υπηρεσία κάνει χρήση ψηφιοποίησης και αναγνώρισης με τεχνικές OCR / ICR σε πινάκια επιταγών.

Η υπηρεσία διασφαλίζει ταχύτατη εξυπηρέτηση πελατείας και μείωση του κόστους επεξεργασίας σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο υποστηρίζοντας τις παρακάτω διαδικασίες:

– Ψηφιοποίηση των επιταγών στα καταστήματα υποστηρίζοντας τόσο απλούς σαρωτές όσο και ειδικούς σαρωτές επιταγών.

– Ηλεκτρονική αποστολή των εικόνων στο κέντρο επεξεργασίας (εντός οργανισμού ή σε εξωτερικό συνεργάτη).

– Χρήση OCR / ICR για την αναγνώριση των δεδομένων των επιταγών,

– Καταχώρηση από προσωπικό των πεδίων που δεν μπορούν να αναγνωρισθούν επιτυχώς και ασφαλώς από την αυτόματη αναγνώριση.

– Ισοσκέλιση πινακίων.

– Υποστήριξη μεταχρονολογημένων επιταγών.

– Σύνδεση με Τειρεσία. Επιπλέον υπάρχει άμεση πρόσβαση στην εικόνα της επιταγής όποτε χρειασθεί εξαλείφοντας το κόστος ανεύρεσης του φυσικού σώματος.

Τα δεδομένα αναγνώρισης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας αποστέλλονται στον HOST της τράπεζας για την περεταίρω επεξεργασία τους σε μορφή και δομή που θα ζητηθεί από την τράπεζα.

Οι εικόνες με τα δεδομένα ως κλειδιά αναζήτησης ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των επιταγών σε σύστημα της τράπεζας ή με την χρήση του υποσυστήματος dArch της πλατφόρμας dSuite.

Αφορά την ψηφιοποίηση φακέλων δανείων, συμβάσεων, φακέλων επιχειρήσεων κ.λ.π όπου μπορεί να γίνει είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη είτε στο κέντρο επεξεργασίας της εταιρείας / οργανισμού.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν την πλήρη διαχείριση των εγγράφων βάση των απαιτήσεων του πελάτη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας έχοντας την δυνατότητα να προσφέρουμε τόσο τις υποδομές όσο και το προσωπικό για την επεξεργασία.

Οι εργασίες που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω:
– Παραλαβή και έλεγχος του υλικού με το αντίστοιχο πρωτόκολλο.
– Προετοιμασία του υλικού βάση των προδιαγραφών.
– Διαχωρισμός εγγράφων για καταστροφή ή για διαφορετική ροή επεξεργασίας.
– Ψηφιοποίηση.
– Δεικτοδότηση βάση των προδιαγραφών.
– Ποιοτικός έλεγχος.
– Φυσική αρχειοθέτηση σε αριθμημένα κιβώτια για εύκολη αναζήτηση.

Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση στην συνέχεια μπορεί να τηρηθεί σε σύστημα της εταιρείας ή με χρήση του υποσυστήματος dArch της πλατφόρμας dSuite.

Οι προτεινόμενες υπηρεσίες έχουν σκοπό την συνολική διαχείριση της επιστρεφόμενης αλληλογραφίας μιας εταιρείας / οργανισμού με τους πελάτες της.

Τα πλεονεκτήματα για τον οργανισμό είναι άμεσα και σημαντικά όπως επιγραμματικά αναφέρονται:
– Αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών
– Μείωση του κόστους των ταχυδρομικών τελών
– Μείωση του κόστους εσωτερικής διαχείρισης της επιστρεφόμενης αλληλογραφίας
– Εξυγίανση στοιχείων πελατολογίου

Η υπηρεσία αφορά την επεξεργασία με βάση τα παρακάτω στάδια:
– Παραλαβή φακέλων
– Ταξινόμηση ανά αιτιολογία επιστροφής.
– Άνοιγμα φακέλων
– Ψηφιοποίηση περιεχομένου
– Αναγνώριση πελάτη και εντύπου
– Δημιουργία αρχείου για περεταίρω ενέργειες που αφορούν την διόρθωση των διευθύνσεων.

Αφορά την αναγνώριση χειρόγραφων αιτήσεων, καρτών, δανείων, κ.λ.π.

Η διαχείριση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ψηφιοποίηση της αίτησης στο κατάστημα ή στο κέντρο επεξεργασίας.

2. Ηλεκτρονική αποστολή του αρχείου εικόνων στο κέντρο επεξεργασίας (σε περίπτωση σάρωσης τους από το κατάστημα).

3. Αναγνώριση των δεδομένων βάση της εικόνας.

4. Αποστολή του αρχείου στην τράπεζα για περεταίρω ενέργειες.

5. Ψηφιακή αρχειοθέτησης της αίτησης. Η υπηρεσία μειώνει το κόστος και τον χρόνο επεξεργασίας των αιτήσεων αυξάνοντας παράλληλα την ποιότητα εξυπηρέτησης της πελατείας.

Αφορά την ψηφιοποίηση των παραστατικών που εκδίδονται από τον teller. Η διαχείριση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
1. Ψηφιοποίηση της αίτησης στο κατάστημα ή στο κέντρο επεξεργασίας.

2. Αποστολή του αρχείου εικόνων στο κέντρο επεξεργασίας (σε περίπτωση σάρωσης τους από το κατάστημα).

3. Αναγνώριση των δεδομένων βάση της εικόνας.

4. Ψηφιακή αρχειοθέτηση.

Η καταστροφή των εγγράφων μετά την ψηφιοποίησή τους όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό μειώνει σημαντικά το κόστος διαχείρισης.

Το σύνολο των υπηρεσιών προσφέρονται κάνοντας χρήση της πλατφόρμας dSuite καλύπτοντας τον πλήρη κύκλο επεξεργασίας.

Locate.gr-ContactUS

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες