Ψηφιοποίηση εγγράφων

Υπηρεσίες

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν την ψηφιοποίηση εγγράφων όπου η διαδικασία μπορεί να γίνει τόσο στις εγκαταστάσεις του πελάτη όσο και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η ψηφιοποίηση εγγράφων μπορεί να γίνει για το σύνολο των εντύπων ενός φακέλου ή για επιλεγόμενα έντυπα εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό από τον πελάτη.
Συνήθως είναι κοστολογικά συμφέρουσα η ψηφιοποίηση του συνόλου του φακέλου δεδομένου ότι για την διαλογή χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που αυξάνει το κόστος.

Η αναζήτηση των ψηφιακών εγγράφων μετά την διαδικασία ψηφιοποίησης γίνεται βάση λέξεων κλειδιών που δίδονται ανά έγγραφο. Η συγκεκριμένη διαδικασία ονομάζεται δεικτοδότηση εγγράφου.

Η δεικτοδότηση του εγγράφου γίνεται βάση των απαιτήσεων του κάθε έργου όπως αποτυπώνονται στις προδιαγραφές σε συμφωνία με τον πελάτη ως επέκταση της διαδικασίας ψηφιοποίησης. Δεδομένου ότι για την διαδικασία της δεικτοδότησης χρησιμοποιείται ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει ανελαστικό κόστος, ανά περίπτωση εκτιμάται το όφελος σε συνδυασμό με το κόστος που θα προκύψει για την δεικτοδότηση των εικόνων που παράγονται από την διαδικασία της ψηφιοποίησης μέσω καταχώρησης αν δεν μπορεί να γίνει επιτυχώς μέσω OCR.

Η χρήση OCR / ICR διαδικασιών μετά την ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης, εφαρμόζεται ανά περίπτωση όπου υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης της ορθότητας αναγνώρισης για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Επιπλέον πολλαπλές μηχανές αναγνώρισης δύναται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αυξηθεί τόσο το ποσοστό επιτυχίας όσο και η ορθότητα αναγνώρισης στις εικόνες που παράγονται από την διαδικασία ψηφιοποίησης.

Η εταιρεία Locate IT Services παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων καλύπτοντας όλα τα παρακάτω στάδια :
– Ανάλυση έργων ψηφιοποίησης.
– Ψηφιοποίηση εγγράφων.
– Σύνταξη προδιαγραφών έργων ψηφιοποίησης.
– Ολοκληρωμένη διαχείριση έργου ψηφιοποίησης.
– Προετοιμασία υλικού ψηφιοποίησης.
– Σάρωση όλων των τύπων εγγράφων. Υποστηρίζεται ψηφιοποίηση βιβλίων, ψηφιοποίηση φωτογραφιών και microfiche.
– Δεικτοδότηση υλικού ψηφιοποίησης με χρήση της πλατφόρμας dSuite
– OCR / ICR αναγνώριση υλικού ψηφιοποίησης με χρήση πολλαπλών engine & voting.
– Παράδοση των δεδομένων ψηφιοποίησης σε όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείων.

Οι υπηρεσίες προσαρμόζονται στις απαίτησες του έργου ψηφιοποίησης κάνοντας χρήση τόσο τεχνικών διπλών καταχωρήσεων από διαφορετικούς χρήστες όσο και χρήση τεχνικών OCR / ICR, με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων.
Η στελέχωση των υπηρεσιών είναι υψηλού επιπέδου κάνοντας χρήση προσωπικού με μεγάλη εμπειρία.

Η υπευθυνότητα και το υψηλό επίπεδο ικανοτήτων εξασφαλίζουν την άρτια και εντός χρονοδιαγράμματος παροχή των υπηρεσιών ψηφιοποίησης για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται με χαμηλό και προβλέψιμο κόστος ανά σελίδα.

Για την υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών ψηφιοποίησης, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα dSuite που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Locate IT Services για την εύκολη προσαρμογή στις απαιτήσεις του έργου με χαμηλό και προβλέψιμο κόστος.


Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες