Λογισμικο ψηφιοποίησης dSuite

Λογισμικό ψηφιοποίησης αναγνώρισης τεκμηρίωσης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης

Περιγραφή

Το λογισμικό ψηφιοποίησης dSuite – document management solution , έχει υλοποιηθεί από την εταιρεία Locate και αφορά μία ολοκληρωμένη λύση για την επεξεργασία και διαχείριση εγγράφων. 

Περιλαμβάνει λειτουργίες για την σάρωση , επεξεργασία εικόνας, αναγνώριση, δεικτοδότηση δεδομένων και αρχειοθέτηση. Η πλατφόρμα διαθέτει τα παρακάτω υποσυστήματα:

Σάρωση

Παρέχει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών για μαζική σάρωση εγγράφων με επαγγελματικούς σαρωτές και λειτουργεί ώς τροφοδώτης των ψηφιακών εικόνων για το λογισμικό ψηφιοποίησης dSuite.
Το υποσύστημα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες :

 • Πολυσέλιδη / Μονοσέλιδη σάρωση εγγράφων σελίδα
 • Παραμετροποίηση πεδίων δεικτοδότησης κατά την ψηφιοποίηση
 • Δυνατότητα χρήσης lookup πεδίων
 • Δυνατότητα χρήσης κανόνων για την επαλήθευση της ορθότητας καταχώρησης
 • Δυναμική δημιουργία ονομάτων αρχείων
 • Προεπισκόπηση εικόνας

Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του ονόματος του αρχείου της εικόνας ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε άλλη χρήση ως αρχείο xml, txt ή οποιαδήποτε άλλη μορφή απαιτηθεί .
Το υποσύστημα λειτουργεί ως αυτόνομη εφαρμογή , αλλά και ως μέρος του λογισμικού ψηφιοποίησης dSuite , παρέχοντας πλήρη λύση διαχείρισης εγγράφων.

Διαχείριση ροών

Αφορά το υποσύστημα διαχείρισης ροών για το λογισμικό ψηφιοποίησης dSuite που υποστηρίζει τις διαδικασίες επεξεργασίας των ψηφιακών εγγράφων.
Το υποσύστημα μπορεί να παραμετροποιηθεί ανάλογα προκειμένου να προσαρμοστεί στις εκάστοτε απαιτήσεις με την υποστήριξη των παρακάτω λειτουργιών:

 • Ψηφιακή επεξεργασία εγγράφου. Διορθώνει τις ατέλειες του εγγράφου που μπορεί να υπάρχουν κατά την σάρωση χρησιμοποιώντας φίλτρα θορύβου, αλγόριθμους deskew κλπ
 • Υποστήριξη OCR / ICR κάνοντας χρήση πολλαπλών μηχανών με χρήση voting
 • Αναγνώριση barcode / qrcode
 • Ενσωμάτωση Open Source OCR / ICR & Barcode recognition engines

Υποστηρίζεται πολυεπεξεργασία με την χρήση πολλαπλών dWrap wrappers, οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιηθούν σε έναν ή περισσότερους σταθμούς εργασίας ή servers , προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε βαριά περιβάλλοντα με μεγάλο όγκο επεξεργασίας.

Τεκμηρίωση

Αφορά το υποσύστημα για την καταχώρηση και δεικτοδότηση των εγγράφων για το λογισμικό ψηφιοποίησης dSuite .
Το υποσύστημα παρέχει λειτουργίες δεικτοδότησης μέσω της ψηφιακής εικόνας (image based data entry) σε συνεργασία με τα υποσυστήματα dScan και dWrap ή ως αυτόνομη εφαρμογή.

Το υποσύστημα μπορεί να λειτουργήσει με ή χωρίς βάση δεδομένων , προκειμένου να προσαρμόζεται ανάλογα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε έργου . Όλες οι λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν μέσω πληκτρολογίου, προκειμένου να επιταχύνεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων .

Τα πεδία καταχώρησης μπορούν να παραμετροποιηθούν ανάλογα κάνοντας χρήση των παρακάτω χαρακτηριστικών:

 • Ορισμός πεδίων για καταχώρηση βάση είδους εντύπου
 • Δυνατότητα χρήσης κανόνων για την επαλήθευση της ορθότητας καταχώρησης
 • Δυνατότητα χρήσης lookup πεδίων

Η διαδικασία της διόρθωσης υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες :

 • Κάθε πεδίο μπορεί να ανατεθεί σε συγκεκριμένο χρήστη ή ομάδα χρηστών
 • Μονή ή διπλή καταχώρηση δεδομένων από διαφορετικούς χρήστες ή ομάδες χρηστών
 • Λειτουργίες οπτικής επαλήθευσης (verification mode) ή καταχώρισης δεδομένων (data entry mode)
 • Διαδικασία force verification
 • Λειτουργία εκμάθησης 

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Αφορά το υποσύστημα για την παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού αρχείου καθώς και για την αναζήτηση και εμφάνιση των εγγράφων των δεδομένων αρχειοθέτησης.

Το υποσύστημα διαθέτει διαχείριση ασφάλειας χρηστών και παραμετροποίηση αναφορών δεδομένων.

Το υποσύστημα υποστηρίζει.

– Λειτουργία διόρθωσης των δεδομένων σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης κατά την στιγμή της ψηφιοποίησης ή της δεικτοδότησης

– Παραμετρική διαχείριση του storage για την αποθήκευση των δεδομένων με ευελιξία στην διαχείριση των μεταβολών

– Σύστημα διαχείρισης πολιτικής πρόσβασης χρηστών στα δεδομένα

– Παραμετρικό ορισμό αναφορών

– Web / Fat client

Oι αναφορές μπορούν να εξαχθούν σε όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείου (txt, pdf, word κ.λ.π) ή να αποσταλούν μέσω email συμπεριλαμβάνοντας τις εικόνες και τα δεδομένα αρχειοθέτησης.
Τέλος υποστηρίζονται όλοι οι τύποι συσκευών pc, tablet, mobile.

Ανάκτηση εγγράφων

Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει ως στόχο την ανάκτηση εγγράφων μέσα από το περιβάλλον τρίτων συστημάτων.

Χρησιμοποιείται για την ανάκτηση παραστατικών μέσα από το περιβάλλον εργασίας του ERP ή του εμπορικού συστήματος που χρησιμοποιείται ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλου τύπου συστήματα όπως HR, CRM κ.λ.π.

Τέλος μπορεί να παραμετροποιηθεί κατάλληλα ώστε να παρέχει οποιοδήποτε επιπλέον αυτοματισμό σε τρίτα συστήματα.

Απομακρυσμένη καταχώρηση

Η πλατφόρμα υποστηρίζει την απομακρυσμένη καταχώρηση κάνοντας χρήση προσωπικού σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες μέσω client που διατίθεται.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια η μεταφορά των δεδομένων γίνεται κρυπτογραφημένα 256-bit AES keys. Η αποστολή των εικόνων για καταχώρηση μπορεί να γίνει σε κομμάτια αποφεύγοντας την αποστολή ολόκληρου του εγγράφου. Π.Χ μπορεί να αποσταλεί εικόνα που να περιέχει μόνο ονοματεπώνυμο ή μόνο ένα ποσό προκειμένου να διασφαλισθούν τα προσωπικά δεδομένα.

Παρέχεται πιλοτικό δωρεάν. 


Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες