Λογισμικό

Καινοτόμες υπηρεσίες τεχνολογίας με στόχο:

 • Την μείωση των λειτουργικών εξόδων.
 • Την αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Συστήματα πληροφορικής:

 • Aberos Loyalty Network
 • Πλατφόρμα διαχείριση εγγράφων dSuite
 • Mobile integration & applications
 • Χρηματοοικονομικά Συστήματα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Δανείων
 • Factoring (Εισαγωγικό – Εξαγωγικό – Καταναλωτικό)
 • Διαχείριση Μετοχολογίου
 • Ψηφιακή διαχείριση συνταγών
 • Master Data Management
 • SOA Architect
 • Data Cleansing
 • Γενική & Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση Αποθηκών A&Β Υλών
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Κοστολόγηση
 • BI & Data Warehouse
 • Web Parsing & Data Capture
 • OCR / Ψηφιοποίηση & Data Capture
 • Electronic Archiving
 • Arduino development – integration

Τα συστήματα παρέχονται τόσο σε επίπεδο προμήθειας αδειών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών (outsourcing) παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό της κάθε επιχείρησης.

Core products

To σύστημα DSUITE είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν ψηφιοποίηση και δεικτοδότηση εντύπων. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Locate με δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη.

Σύστημα ERP – CRM που προσαρμόζονται προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις του πελάτη σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος. Το σύστημα περιλαμβάνει :
• Αρχείο πελατών.
• Αρχείο συναλλασσομένων.
• Δυνατότητα ορισμού και τήρησης πρόσθετων παραμετρικά οριζόμενων πεδίων ανά Πελάτη / Συναλλασσόμενο.
• Αυτόνομες ή αλληλένδετες κινήσεις Πελατών – Συναλλασσομένων.
• Δυνατότητα μετασχηματισμού κινήσεων για προκαθορισμένη ροή ενεργειών.
• Δυνατότητα τήρησης πολλαπλών λογαριασμών ανά Συναλλασσόμενο / Πελάτη.
• Υπολογισμός Προμηθειών.
• Προωθητικές Ενέργειες.
• Τήρηση εγγράφων ανά Πελάτη / Συναλλασσόμενο.
• Διαχείριση υπενθυμίσεων.
• Υπολογισμός Δανείων.
• Τήρηση και διαχείριση λίστας ΑΠΔ.

Locate Logistics

Σύστημα εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Υποστήριξη απεριόριστων εταιριών με δυνατότητα ξεχωριστού λογιστικού σχεδίου.
• Ευέλικτος παραμετρικός ορισμός λογιστικού σχεδίου.
• Τήρηση ειδών με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού χαρακτηριστικών.
• Αυτόματη ενημέρωση λογιστικής.
• Διενέργεια αποσβέσεων.
• Υποστήριξη πολλαπλών εταιρειών.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες