Locate IT Services - Locate ITS

Locate IT Services

Υπηρεσίες και προιόντα πληροφορικής

Η εταιρεία Locate IT Services, παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικών αναγκών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες κάθε πελάτη σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Στόχος των υπηρεσιών μας είναι:

  • Η μείωση των λειτουργικών δαπανών.
  • Η υποστήριξη κάθε λειτουργικής απαίτησης.
  • Συμβολή στην αύξηση της παραγωγικότητας του πελάτη.
  • Υποστήριξη στις λειτουργικές – διοικητικές διαδικασίες της επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες μας έχουν ως απώτερο στόχο την παροχή άρτιων αποτελεσματικών και κοστολογικά προσιτών υπηρεσιών συνδυάζοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  •  Καινοτομία.
  • Αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας όπου αυτό κρίνεται εφικτό, ασφαλές και  διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών.
  • Αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.
  • Συνεχή διερεύνηση για την βελτίωση των υπηρεσιών.
  • Συγκέντρωση και αξιοποίηση γνώσης από διεθνής πρακτικές.

Οι υπηρεσίες και ο τρόπος παροχής τους, συμφωνείται αμοιβαία με τον πελάτη, με στόχο να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του και στον προυπολογισμό του προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.